Friday, July 28, 2017

Penciptaan Dunia dalam 6 Masa


"Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia," 
Surah Al-Furqan ayat 59.


Setelah penciptaan awal alam semesta yang terangkum dalam Big Bang Theory dan sebelum bumi diisi dengan makhluk yang dirangkum pada artikel Penghuni Bumi sebelum Manusia, ada masa ditengah-tengahnya yaitu penciptaan dunia yang terjadi dalam beberapa masa.

Allah sebagai sang Maha Pencipta dalam Al-Quran menjelaskan bahwa langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya diciptakan dalam 6 masa.

Sejalan dengan Al-Quran dan ilmu sains menjelaskan pula bahwa penciptaan dunia terjadi dalam 6 Masa. Keenam masa tersebut adalah :
 1. Azoikum,
 2. Ercheozoikum,
 3. Protovozoikum,
 4. Palaeozoikum,
 5. Mesozoikum, dan
 6. Cenozoikum.

Menurut penelitian para ahli, setiap periode menunjukkan perkembangan serta perubahan secara bertahap, sesuai dengan susunan organisme dengan ukuran dan kadarnya masing-masing (tidak berevolusi).


Tidak hanya 1 ayat saja yang menerangkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam enam masa, di antaranya adalah
 1. Surat Al A'raf[7] ayat 54
 2. Surat Yunus[10] ayat 3
 3. Surah Hud pasal 11 ayat 7
 4. Surat Al Furqan[25] ayat 59
 5. Surat Al Sajdah[32] ayat 4
 6. Surat Qaaf[50] ayat 38
 7. Surat Al Hadid[57] ayat 4
Lebih detail lagi pada ayat Al-Qur'an mengenai penciptaan langit dan bumi juga dijelaskan pada Surat Fussilat[41]: 9-12, sebagai berikut :

"Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam;

Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.

Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".

Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” [Al-Qur'an 41: 9-12]


Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang 2 penciptaan, yaitu bumi dan langit.

Dimana bumi (tidak termasuk pegunungan) diciptakan dalam 2 masa dan pegunungan yang berdiri kokoh di muka bumi diciptakan dalam 4 masa.

Kemudian langit diciptakan dalam 2 masa. Ayat tersebut menggunakan kata tsumma, terjemahan lebih tepat adalah 'bersamaan dengan itu'. Yang berarti sementara bumi diciptakan bersamaan dengan pegunungan dan hal-hal lainnya dalam 6 masa, bersamaan dengan itu, langit diciptakan dalam 2 masa. Sehingga total penciptaan bumi dan langit adalah 6 masa.

Mari kita kupas 6 masa penciptaan bumi tersebut.
 1. Azoikum =  Zaman dimana belum adanya binatang dan makhluk hidup lainnya. Azoikum atau Hadean merupakan eon pertama dalam sejarah bumi dimulai saat proses pembentukan bumi.
 2. Ercheozoikum =  Merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Era ercheozoikum atau arkeozoikum atau yang disebut juga dengan Arkean, berakhir 2500 juta tahun yang lalu. Pada awal Arkean, suhu Bumi sudah cukup dingin. Bentuk kehidupan masa kini tidak dapat hidup di atmosfer Arkean yang miskin oksigen serta memiliki lapisan ozon yang tipis.
 3. Proterozoikum = Merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Proterozoikum berlangsung dari 2,5 miliar hingga 542 juta tahun yang lalu. Bumi telah terbentuk menjadi benua-benua dengan ukuran mutakhir. Perubahan atmosfer yang kaya oksigen juga merupakan perkembangan krusial. Kehidupan berkembang dari prokariota menjadi eukariota dan bentuk multiseluler. Pada masa ini terjadi dua zaman es.
 4. Paleozoikum = Zaman ketika terdapat kehidupan makhluk pertama di bumi. Paleozoikum atau era bentuk kehidupan lampau dimulai dari 542–251 juta tahun yang lalu. Pada era ini, banyak kelompok kehidupan modern muncul. Kehidupan mengkolonisasi daratan, diawali dengan tumbuhan, dan diikuti dengan binatang. Kehidupan perlahan-lahan berevolusi. Pada masa itu, terjadi radiasi adaptif yang membentuk banyak spesies baru, namun juga terjadi kepunahan massal. Ledakan evolusi ini sering kali disebabkan oleh perubahan mendadak pada lingkungan yang terjadi akibat bencana alam seperti aktivitas gunung berapi, tumbukan meteor ataupun perubahan iklim.
 5. Mesozoikum = Masa yang disebut tingkat kehidupan pertengahan. Mesozoikum berlangsung dari 251 juta tahun lalu hingga 66 juta tahun lalu. Pada era ini terjadi peristiwa kepunahan Perm-Trias sehingga 95% spesies di Bumi binasa. Termasuk dalam era ini terjadi peristiwa kepunahan yang membinasakan dinosaurus dari muka Bumi, yang salah satu penyebabnya adalah kombinasi letusan gunung berapi di Trap Siberia, tumbukan asteroid, gasifikasi metana hidrat, fluktuasi permukaan air laut, dan peristiwa anoksik besar. Diperkirakan pula terdapat jenis mamalia yang ada boleh jadi berukuran kecil menyerupai tupai.
 6. Cenozoikum = Masa dimana munculnya manusia berbudaya. Cenozoikum atau kenozoikum dimulai pada 66 juta tahun yang lalu. Pada masa ini mamalia dan burung sudah ada dan bumi mirip dalam bentuk kehidupan modern.

Sumber:
http://techno.okezone.com/read/2017/03/20/56/1647629/alquran-dan-sains-jelaskan-penciptaan-dunia-selama-6-masa
http://www.lampuislam.id/2015/09/langit-dan-bumi-diciptakan-dalam-6-masa.html
https://brainly.co.id/tugas/3742684
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Arkean
http://slideplayer.info/slide/2931109/

No comments:

Post a Comment

Related Posts